Ενεργειακή Επιθεώρηση

Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση, εμπειρία και εξοπλισμό και αναλαμβάνει :

• Τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε κάθε τύπο κτιρίου
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
• Την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου σας
• Την εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον ‘Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων’ (ΚΕΝΑΚ)
• Σε περίπτωση κτιρίων μεγάλης επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του, δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης και των συνθηκών λειτουργίας.